ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı, “ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ” dir. Kısa adı “ASDER”dir.

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında Şube ve temsilcilik açar.

MADDE 3: DERNEĞİN AMACI

ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ;

Hak ve özgürlükleri ihlal edilenler ile her alanda “adaletin” ve “hukukun üstünlüğü” ilkesinin hayata geçirilmesi ilkesine hizmet etmek isteyenlerin hukukî mücadele platformudur.

ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ;

İdarenin tüm işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunun yargı yolu ile denetlenmesi;

Her konuda adaletin tam ve çabuk gerçekleştirilmesi;

Mevzuat ve uygulamalardaki evrensel insan haklarına aykırılıkların izlenmesi ve düzeltilmesi;

İhlâllerin son bulması için ulusal ve uluslar arası platformlarda girişimlerde bulunulması;

Hak ve özgürlükleri ihlâl edilen kişilere, hukukî, sosyal ve ekonomik yardımlarda bulunulması;

Toplumda insan haklarına saygının geliştirilmesi;

Milli ve manevî değerlerin korunması, yaygınlaştırılması, bütün devlet kurumlarında etkin hale getirilmesi, ülkenin maddi ve manevi değerlerine yönelik tehditlerin tespit edilerek, güvenlik yöntemlerinin geliştirmesini sağlayacak fikir platformunun oluşturulması;

Ve toplum barışının sağlamlaştırılması amacıyla kurulmuştur.

MADDE 4: DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Dernek, amaçlarının gerçekleştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

Adalet, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri, milli ve manevî değerlere yönelik tehdit ve bunlara karşı uygulanacak güvenlik strateji ve politikaları konusunda fert ve toplum bilincinin geliştirilmesi için her türlü basın ve yayın faaliyetinde bulunur. Basın, yayın organlarında alanı ile ilgili kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo ve televizyonlar için programlar, halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve organize eder. Amacı doğrultusunda internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

Amaç doğrultusunda üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, yarışma ve gezi düzenler; sergi, film, video, tiyatro ve benzeri sosyal ve kültürel etkinleri organize eder.

Ülkemizde ve Dünya’da insan hak ve özgürlükleri ile ilgili iyi ve kötü uygulamaları ve uygulayıcıları kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunar.

Hukukun genel ilkelerine aykırı ve toplumsal barışı bozan mevzuat hükümlerinin ve uygulamaların düzeltilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

Amaçlar doğrultusunda bilimsel araştırma ve çalışmalar yapacak bir Enstitü kurar. Bu konudaki bilimsel çalışmaları destekler. Başarılı bulduğu çalışmaları ödüllendirir.

Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları yaptırır ve bunların sonuçlarını kamuoyuna açıklar, ilgili kişi ve kuruluşlara bildirir, gerekli tedbirlerin alınması için girişimlerde bulunur ve izler.

Kütüphane ve arşiv kurar.

Benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren özel ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapar ve destekler.

Hak ve özgürlükleri çiğnenerek mağdur edilmiş olan kişileri kamuoyu önünde temsil eder ve ettirir. Bu gibi kişilere karşılık beklemeden her türlü maddi, manevi hukuki yardımda bulunur; bu amaçla yardım kampanyaları düzenler.

Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul eder.

İhtiyaç duyduğu gelirleri temin maksadıyla iktisadi ve ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

Eğitsel, tıbbi, istişari ve sosyal birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli olan uzman ve personeli istihdam eder ve yetiştirir.

Dernekler Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz malı edinir, kiralar ve işletir.

Dernekler Kanununun 12 nci ve Dernekler Yönetmeliğinin 72:82 nci maddelerine göre sandık kurar.

Dünyanın her yerinde hak ihlallerini izler, gerekli yasal prosedürün tahakkuku halinde bu ihlallerin son bulabilmesi için Tüzüğündeki tüm ilke ve esaslar çerçevesinde faaliyetler gösterir.

Hak ihlalleri ile ilgili hukuki davalara katılır. Vekil tayin eder.

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur, iş birliği yapar.

Derneğin amacını gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, insan hakları, adalet ve hukuk alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

MADDE 5: ÜYELİĞE BAŞVURU

Dernekler Kanununda belirtilen şartları taşıyan ve amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes Derneğe üye olmak için başvurabilir.

MADDE 6:ÜYELİĞE KABUL

Derneğe üye olmak isteyenler, taleplerini Üye Giriş Bildirimi doldurarak Dernek Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına iletirler. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları 30 gün içinde karara bağlar ve başvuru sonucunu yazı ile başvuru sahibine bildirir. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilebilir. Şubeler, üyeliğe kabul edilenleri her ay sonunda Dernek Genel Merkezine bildirir.

MADDE 7: ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ

Dermek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler Genel Merkez Genel Kurulunda bu haklarını seçtikleri delegeler vasıtasıyla kullanırlar. Fahri üyenin oy hakkı yoktur. Üye giriş aidatı 10.-TL olup, üyeliği kabul edildikten sonra peşin olarak alınır. Üyelik aidatı yılda 240TL ( İkiyüzkırt Türk Lirası) dır.

MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak dilekçe ile bildirmek koşuluyla Dernekten ayrılabilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanır ve ayrılışı bir yazı ile üyeye bildirilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernekler Kanunu'na  göre Derneklere üye olabilme şartlarının kaybedilmesi  veya Dernek tüzüğüne göre üyelikten çıkarılma sebeplerinin ortaya çıkması durumunda Yönetim Kurulu üye hakkında işlem yapmak üzere yazılı olarak Haysiyet Divanına bildirir, Haysiyet Divanı üyenin savunmasını aldıktan sonra kendi görüşünü de ekleyerek en geç otuz gün içinde yazı ile Yönetim Kuruluna iletir ve yönetim kurulu ilgili hakkında kararını verir. Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu üyenin savunmasını Haysiyet Divanına bildirmeden isteyebilir. Çıkarılma kararına karşı Dernek Genel Kurulu'na itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

MADDE 10: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ

Derneğin amaçlan ile bağdaşmayan söz ve davranışlarda bulunmak,

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak,

Yetki almaksızın demeği yükümlülük altına sokmak,

Her ne şekilde olursa olsun dernek çalışmalarını ağır şekilde aksatmak.

MADDE 11: ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Aşağıdaki hallerde üyelik kendiliğinden düşer;

Üyenin ölmesi,

Üyenin istifa etmesi,

Üyenin medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi,

Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal şartların kaybedilmesi,

Üyelik aidatının yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

MADDE 12: DERNEK ORGANLARI

Genel Kurul,

Genel Yönetim Kurulu,

Denetleme Kurulu,

Haysiyet Divanı.

MADDE 13: DERNEK GENEL KURULU

Dernek Genel Kurulu; derneğin en yetkili organı olup,  Genel Merkez ve Şubelere kayıtlı üyelerin katılımı ile oluşur. Genel Kurula katılacak şubelere kayıtlı üyelerin seyahat giderleri Şubelerince veya kendilerince karşılanır.

MADDE 14: DERNEK GENEL KURULU TOPLANTILARI

Olağan Toplantı: Olağan Genel Kurul toplantıları Üç yılda bir Kasım ayı içinde Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Dernek organları üç yıl İçin seçilir.

Olağanüstü Toplantı: Genel Yönetim veya Denetleme Kurullarının veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul Olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hakimliğinden toplantı yapılması için karar verilmesini talep edebilir.

MADDE 15: TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Genel Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünün 13. maddesine göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya bir gazetede ilan edilmek, yazılı ya da üyenin bildirdiği elektronik posta ile bildirilmek veya iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 16: TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları Dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

MADDE 17: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin  katılması ile toplanır, ilk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları asil üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 18: TOPLANTININ YAPILIŞI

Toplantı Usulü: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi raporu Dernekler Yönetmeliğinin 17 nci maddesi esaslarına göre hazırlanarak, Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

MADDE 19: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantı gündemini yönetim kurulu hazırlar ve ilan eder. Toplantıda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

MADDE 20: GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ

Genel Kurula ancak 13 ncü maddede belirtilen üyeler katılabilir ve oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

MADDE 21: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul;

Genel Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Haysiyet Divanını seçmek,

Dernek tüzüğünü değiştirmek,

Dermek genel kurulunca seçilen organların dönem içerisindeki raporlarını, bilanço, gelir ve gider cetvellerini incelemek, bunları görüşerek İbra etmek, gelecek dönem çalışmaları için tekliflerde bulunmak,

Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

Bir sonraki dönem içerisinde yapılacak yeni çalışma konularını tespit etmek,

Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya İpoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi gibi iktisabi ve iltizami hususlarda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

Derneğin federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasına, yurtdışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

Dernekten çıkarılmasına karar verilen ve çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

Derneğin feshedilmesine karar vermek,

Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,  

Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

Dernekler kanununun ve diğer ilgili mevzuatın Genel Kurulca yapılmasını öngördüğü görevleri yerine getirmek görev ve yetkilerine sahiptir.

MADDE 22: GENEL YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu 14 asıl ve 14 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Asıl üyelerde boşalmalar oldukça yedek üyeler göreve, en fazla oy alandan başlamak üzere sırayla çağırılır. Genel Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre için seçilir.

Dernek Görevlileri ve Ücretliler: Genel Merkeze kayıtlı üye sayısının 100 kişinin üzerinde olması halinde, dernek hizmetlileri gönüllüler veya Yönetim Kurulu Kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılılığı ile yürütülür. Ücretli görevlilerin miktar ve ücretleri, dernek gelirleri de dikkate alınarak Dernek Genel Yönetim Kurulunca tespit edilir.

MADDE 23: GENEL YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Genel Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Başkanı, sekiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir  Genel Sekreter Yardımcısı, bir Genel Muhasip, iki yönetim kurulu üyesini seçer.

MADDE 24: GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI

Genel Yönetim Kurulu, ayda bir olağan ve ayrıca Genel Yönetim Kurulu Başkanı ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Genel Yönetim Kurulu istişari mahiyette olmak üzere mutaden 6 ayda bir, başkanın talebi ile de ihtiyacen şube başkanları, genel merkez yönetim, denetim,haysiyet divanı asil ve yedek ile toplanır. Toplantılara Başkan, Başkan olmadığı zaman Başkan Yardımcısı vekalet eder. Özürsüz olarak üst üste 5 veya her halde bir dönem içerisinde 7 kez toplantıya katılmayan üye görevden çekilmiş sayılır. Asil üyelikler boşalırsa, yedek üyelerin asıl üyeliğe aldıkları oy sırası ile getirilmeleri zorunludur. Yönetim kurulu üye sayısı, yedeklerin de asıl üyeliğe getirilmelerinden sonra tam sayının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, 14-b maddesine uygun olarak olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 25: GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Yönetim Kurulu,

Derneğin amacının gerektirdiği çalışmalar yapmak, kararlan almak ve bunları uygulamak,

Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek,

Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,

Dernek şubelerinin açılışına karar vermek, şube kurucularına yetki vermek, derneğin amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayacak tarzda faaliyet gösteren ve dernek Genel Merkezinden farklı tavır ortaya koyan şubeleri feshetmek konularında Genel Kurula teklif sunmak,

Demeğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararlan yürütmek,

Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar kurmak
veya kaldırmak,

Dernek işlerini yürütmek üzere, Dernek üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek,

Demeğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine İlişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada derneği temsil etmek veya ettirmek,

Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan diğer çalışmalar yapmak.

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

MADDE 26: GENEL YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Genel Yönetim Kurulu başkanı, Genel Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Genel Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde Yönetim kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Genel Kurul Sonuç Bildirim Raporunu mülki idare amirliğine bildirir.

MADDE 27: BAŞKAN YARDIMCILARI

Yönetim Kurulu Başkanının verdiği görevleri yaparlar. Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda ona vekalet ederek her türlü görevi yürütür ve yetkilerini kullanırlar.

MADDE 28: GENEL SEKRETER

Genel Sekreter derneğin yönetimle ilgili bütün yazışma işlerini yürütür. Genel Sekreter yardımcıları, Genel Sekreterin verdiği işleri yürütür.

MADDE 29: DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu için önerilen veya aday olan üyelerden, aldıkları oy sayısına göre ilk üç kişi asıl, ondan sonra gelen üç kişi yedek üye seçilmiş olur. Denetleme Kuruluna üyeleri arasından bir başkan seçilir. Denetleme Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla  toplanır. Toplantılara üst üste iki defa veya herhalde bir dönem içerisinde dört defa gelmeyen asil Üyenin görevi sona erer. Üyeliği düşen asıl üyenin yerine aldığı oy sırasına göre yedek üyeler asıl üyeliğe yükseltilirler.

MADDE 30: DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar.

Demeğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla  denetlemek ve eksik veya yanlış hususları yönetim kuruluna bildirmek,

Dönem içindeki Dernek hesapları ve faaliyetleriyle, genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla genel kurula sunmak,

Gerekli hallerde genel kurulu toplantıya çağırmak,

Dernek Genel Yönetim Kurulunun mali işlerle ilgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,

Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak

MADDE 31: HAYSİYET DİVANI - KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Haysiyet Divanı 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Haysiyet Divanı üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır. İlk 3 kişi asıl, ondan sonra gelen 3 kişi yedek üye seçilmiş olur. Eşitlik halinde kura sistemi uygulanır. Haysiyet divanı kendisine gönderilen üyelerin durumunu inceler ve Yönetim Kuruluna rapor eder.

MADDE 32: DİSİPLİN CEZALARI

Haysiyet Divanı Dernek Üyeleri hakkında aşağıda yazılı olan disiplin cezalarını teklif etmeye  yetkilidir; Uyarma,

Kınama,

Üyelikten Çıkarma,

Kararı yönetim kurulu verir.

MADDE 33: ŞUBELERİN KURULUŞU

Genel Kurul tarafından yetki verildiği takdirde, Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Bu durumda, Genel Yönetim Kurulunun yetkili kılacağı en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 34: ŞUBELERİN ORGANLARI

Şube organları, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulundan ibarettir.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 35: ŞUBE GENEL KURULU

Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, Genel Merkez Olağan Genel Kurulunun yapıldığı 3 yılda bir, Eylül ayı içinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte yapılır. Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu seçer. Oy sayısına göre asıl ve yedek üyeler belirlenir. Şubeler; Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Şube Genel Kurul Sonuç Bildirimi raporunu Dernekler Yönetmeliğinin 17 nci maddesi esaslarına göre hazırlayarak, Yönetim Kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine ve Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.

MADDE 36: ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurullarının oluşumu: Şube Yönetim Kuruluna, Şube Genel Kurulu tarafından 5 asıl ve 5 yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Genel Yönetim Kurulu tarafından açılan şubeler en geç altı ay içinde kendi genel kurullarını toplarlar. Şube yönetim kurulu, üyelerinden en az üçü tarafından olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağan toplantılar ise en az ayda bir defa yapılır. Şube yönetim kurulları, tüm çalışmalarını, tüzük, genel kurul, Genel Yönetim Kurulu kararlarına, Dernekler Kanun ve Yönetmeliğine göre yürütür. Asıl üyelerde boşalmalar oldukça yedek üyeler göreve, en fazla oy alandan başlamak üzere sırayla çağırılır. Şube Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre için seçilir.

Dernek Görevlileri ve Ücretliler: Şubeye kayıtlı üye sayısının 100 kişinin üzerinde olması halinde, şube hizmetleri gönüllüler veya Yönetim Kurulu Kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılılığı ile yürütülür. Ücretli görevlilerin miktar ve ücretleri, şube gelirleri de dikkate alınarak Şube Yönetim Kurulunca tespit edilir. Dernek Genel Yönetim Kurulunun onayıyla uygulamaya sokulur.

MADDE 37: ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Şube Yönetim Kurulu başkanı, Şube Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Şube yönetim kuruluna başkanlık eder. Gerektiğinde şube yönetim kurulunun kararı üzerine yazılı veya sözlü olarak demeç verir. Şube genel kurulunca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde “Şube Genel Kurul Sonuç Bildirim Raporunu” mülki idare amirliğine ve Dernek Genel merkezine bildirir.

MADDE 38: ŞUBE BAŞKAN YARDIMCILARI

Şube yönetim kurulu başkan yardımcıları, yönetim kurulu başkanının verdiği görevleri yapar. Yönetim kurulu başkanının yokluğunda ona vekâlet ederek her türlü görevi yapar ve yetkilerini kullanır.

MADDE 39: ŞUBE DENETLEME KURULU

Şube Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu için önerilen veya aday olan üyelerden, aldıkları oy sayısına göre ilk üç kişi asil, ondan sonra gelen Üç kişi yedek üye seçilmiş olur. Şube Denetleme Kuruluna üyeleri arasından bir başkan seçilir. Denetleme Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır. Toplantılara üst üste iki defe veya herhalde bir dönem içerisinde dört defe gelmeyen asil üyenin görevi sona erer. Üyeliği düşen asil üyenin yerine aldığı oy sırasına göre yedek üyeler asil üyeliğe yükseltilirler.

MADDE 40: ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Şube Denetleme Kurulu aşağıdaki görevleri yapar.

Şubenin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla  denetlemek ve eksik veya yanlış hususları şube yönetim kuruluna bildirmek,

Dönem içindeki dernek hesaplan ve faaliyetleriyle, genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir raporla şube genel kuruluna sunmak,

Gerekli hallerde şube genel kurulunu toplantıya çağırmak,

Dernek Şube Yönetim Kurulunun mali işlerle İlgili toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak,

Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

MADDE 41: OYLAMA

Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Genel Kurulda, aksine bir karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

MADDE 42: DEFTER VE KAYITLAR

Derneğin yönetim kurulu aşağıda gösterilen defterleri tutar;

Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe girişleri, verecekleri aidat miktarları bu deftere yazılır.

Karar Defteri: Yönetim kurullarınca tutulacak bu defterlere kararlar tarih ve numara sırasıyla yazılır ve imzalanır.

Evrak Defterleri: Gelen ve giden evraklar bu defterlere tarih ve numara sırasıyla yazdır.

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir ve evrak bir dosyada muhafaza edilir.

Demirbaş Defteri,

Alındı Belgesi Kayıt Defteri.

MADDEE 43: GELİRLER VE MALLAR

Derneğin gelirleri; aidatlar, bağışlar ve kanunda sayılan yollardan elde edilen gelirlerdir. Dernek amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

MADDE 44: BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER

Derneğe borç yükleyen tüm işlemleri 1.000 TL.(Bin Türk Lira) sını aşan tüm harcamalarda dernek yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı ile birlikte genel muhasibin inhalarının bulunması zorunludur. 1.000 TL.(Bin Türk Lira) sını aşmayan harcamalar yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı veya genel muhasibin tek imzasıyla yapılabilir.

MADDE 45: GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgeleriyle toplanır ve giderleri harcama belgeleriyle yapılır. Bu belgelerin saklama süreleri beş yıldır. Dernek paraları Dernek adına bir bankada açılacak hesapta saklanır. Dernek paralan Dernek adına bir bankada açılacak hesapta saklanır. Dernek kasasında saklanacak para miktarı memur maaş katsayısının bin rakamı ile çarpılması sonucunda bulunacak rakam kadar olmalıdır. Şubelerin üyelerinden topladığı aidatların % 25'i en geç her ayın 15'ine kadar genel merkeze gönderilir.

MADDE 46: DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Dernek tüzüğü, Yönetim kurulunun veya üyelerin beşte birinin yazdı İsteği ile genel kurula katılan üyelerin 2/3 kabul oyu ile değiştirilebilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 47: DERNEĞİN FESHİ

Derneğin feshine Dernek genel kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyelerin en az 2/3'nün bulunması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler, sayılan ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilir. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır,

MADDE 48: FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ

Derneğin feshine karar veren genel kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul derneğin mal varlığını, alacaklarını ve borçlarını saptar. Alacaklarını alır, borçlan öder. Feshe karar veren genel kurul dernek mallarının Hukuku ve Adaleti Kurumlaştırma Derneği adı altında kurulmuş ya da kurulacak derneğe devrine karar verir.

MADDE 49: Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanununa ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

MADDE 50: BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 50- Dernek, Genel Merkez ve Şube yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini, Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddesine göre hazırlayarak, mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl merkezlerinde ve büyük şehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunan Genel Merkez ve şubeler beyannamelerini birer suret, diğer ilçe merkezinde bulunan şubeler ise ikişer suret olarak verirler. Şubeler, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamelerin birer örneğini, ayrıca Dernek Genel Merkezine de göndermekle yükümlüdürler. Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmez ancak, temsilciliklere ilişkin her türlü bilgiler Dernek Genel Merkez beyannamesinde gösterilir.

MADDE 51: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ                                                                 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 52: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ                 

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 53: DERNEĞİN KURUCULARI

Derneğin ilk kurucularının tamamı T.C. uyruklu olup, kimlik bilgileri aşağıda belirtilmiştir :

 

Adı ve Soyadı

Mesleği

 

1-

Ahmet ALPER

Doktor

 

2-

Orhan KIRATOĞLU

Emekli

 

3-

Cüneyt DEMÎRCAN

Emekli

 

4-

Ahmet Cengiz TANGÖREN

Avukat

 

5-

Mustafa HACIMUSTAFAOĞULLARI

Serbest Meslek

 

6-

Ekrem KARAKAŞ

Serbest Meslek

 

7-

Ramazan TAŞKIN

Serbest Meslek

 

GEÇİCİ MADDE

MADDE 1:

Dernek Genel Kurulu en geç 6 ay içinde geçici Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır ve Dernek organlarını oluşturur. Bu süre içinde aşağıda belirtilen Geçici Genel Yönetim Kurulu görev yapar.

Genel Başkan : Ahmet ALPER

Genel Başkan Yardımcısı : Mustafa HACIMUSTAFAOĞULLARI

Genel Sekreter : Cüneyt DEMİRCAN

Genel Sekreter Yardımcısı : Ekrem KARAKAŞ

Genel Muhasip : Orhan KIRATOĞLU

Üye : Ahmet Cengiz TANGÖREN

Üye : Ramazan TAŞKIN

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı : Nevzat TARHAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yrd. Mustafa HACIMUSTAFAOĞULLARI

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Genel Sekreter: Reşat FİDAN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Genel Muhasip: Çetin ÇANAK

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.:Ali COŞAR

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.:Arif ÇELENK

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.:Gürcan ONAT

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.:Necmettin KELEŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.:Varol YÜKSEL

Genel Sekreter Yrd.: Mehmet Akif GÜDEK

Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet TAYLAN

Yönetim Kurulu Üyesi: Hulusi GÜLEN

Yönetim Kurulu Üyesi: Nurettin YAVUZ

Yönetim Kurulu Üyesi: Rıfat YEL

Yönetim Kurulu Üyesi: Selahattin ARSLAN

Değişiklik Tarihi: 18 Haziran 2016

 

Okunma 10498 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 26 Eylül 2018 10:04

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper