Perşembe, 03 Mayıs 2012 08:40

28 Şubat Müdahale Dilekçesi -Kararname

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

(CMK.250. MADDESİ UYARINCA GÖREVLİ)

                                                          ANKARA

 

MÜŞTEKİ VE MÜDAHALE

TALEBİNDE BULUNAN          : ……………………………(İlişik kesmedeki askeri rütbe ve kd. Yazılacak)

TC Kimlik No                         :…………………………….

ADRES                                    :

ŞÜPHELİLER                           : Yapılacak hazırlık soruşturması sonunda, TSK bünyesinde örgütlenerek, 28 Şubat Postmodern Darbesinin hazırlığını yapan, icra eden, 28 Şubat darbesi kapsamında TSK’nın kurumsal hiyerarşisini ele geçirme operasyonu olan tasfiyeleri sağlayan YAŞ kararları, emeklilik ve istifaya mecbur bırakma ile Kuvvet Komutanlığı onayları yoluyla tasfiyeleri gerçekleştirenler, YAŞ, Kuvvet Komutanlığı ve MGK Kararlarının alınmasına esas teşkil eden bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenleyen, düzenlenmesine zemin hazırlayan; İnsan Hakları, Anayasa, usul ve kanunlara aykırı işlemler yapan Yasadışı Batı Çalışma Grubu kurucusu, yöneticisi ve üyeleri ile yukarıda açıklanan yasadışı eylemlere kasten veya görevlerini ihmal ederek  katılan YAŞ asker üyeleri, MGK asker üyeleri olmak üzere Savcılığınızca re’sen belirlenecek tüm failler ile bunların sivil-asker şerikleri…

KONU                                     :

1- Suç Duyurusu ve 28 Şubat Darbecilerinin ordu hiyerarşisini ele geçirme operasyonlarına ilişkin delillerin sunulması,

2-Şüphelilerin eylemleri sebebiyle, İnsan hakları, Anayasa ve kanunlara aykırı olarak, gerçeğe aykırı bilgi ve belgelerle …………….tarihli Kuvvet Komutanlığı onayı ile TSK.’nden ihraç edilmekle  suçtan zarar görmüş olmam sebebiyle 28 Şubat Süreci olarak tarihe geçen darbe sürecinin müsebbipleri hakkında şikayetim ve bu sebeple yapılan hazırlık soruşturmasına ve davaya  Katılmama karar verilmesi  talebimdir.

SUÇ TARİHİ                            : 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi Hazırlık ve İcra Sürecini oluşturan önceki ve sonraki tarihler…

ŞİKAYET VE DAVAYA MÜDAHALE TALEBİ NEDENLERİ :

1. GENEL NEDENLER ve AÇIKLAMALAR :

a. TSK’nın bir darbe yapmada kullanılabilmesi için, TSK’nın “kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi” zorunludur. TSK’nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi ise, TSK içerisinde örgütlenerek, önemli kumanda merkezlerine nüfuz ettikten sonra, TSK hiyerarşisinden farklı bir “örgütsel hiyerarşi oluşturulması ve TSK kurumsal hiyerarşisinin devre dışı bırakılarak, yerini örgüt hiyerarşisinin alması” ile mümkündür.

Bu gerçekleştirildiğinde, gerek TSK emir-komuta zinciri içinde ve gerekse devletin tüm kurumlarında ve hatta toplumda, artık, örgütsel hiyerarşinin bütün tasarruflarının, TSK’nın kurumsal hiyerarşisinin tasarrufu olarak algılanması ve kurumun güç ve itibarının ve yaptırım gücünün örgüt tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanması sağlanmış olmaktadır.

b. İşte, BÇG örgütü, TSK’nın kurumsal hiyerarşisi dışında oluşturulmuş ve TSK’nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesi ve daha sonra da TSK’nın kurumsal gücünün ve etkinliğinin darbe eyleminde kullanılması amacıyla kurulmuş yasa dışı bir örgüttür.

c. TSK’nın kurumsal hiyerarşisinin ele geçirilmesinde, TSK’nın kurumsal hiyerarşisinde yer alan darbe karşıtı unsurları bastırmak ve pasifize etmek için, iki bine yakın TSK personeli örgüt tarafından tasfiye edilmiş, uygulanan psikolojik harp taktikleri, cebir, şiddet ve baskı yöntemleri ile binlerce TSK personelinin de istifa ve emeklilik yolu ile ordudan ayrılması sağlanmıştır. Böylece TSK’nin kurumsal hiyerarşisi üzerinde BÇG örgütünün iradesini hakim kılmışlardır. TSK rütbe ve kıdem hiyerarşisi ortadan kalkmış, kurumsal hiyerarşi yok olmuş, BÇG mensubu olma kriterinin esas alındığı örgütsel hiyerarşi tesis edilmiştir. TSK’nın kurumsal güç ve imkanları tamamen BÇG örgütünün tasarrufuna sunulmuştur. Böylece, 28 Şubat sürecinin ilk aşaması olan TASFİYELERLE orduya karşı darbe gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, BÇG örgütünün bütün suç konusu icraatları, ordu tasarrufu gibi gösterilerek, diğer devlet kurumları üzerinde de baskı oluşturulmuştur. Sadece ordu değil, MGK, YAŞ, TBMM, Yargı, Hükümet, mahalli idareler, Eğitim kurumları ve üniversiteler topyekün BÇG’nin kontrolü altına alınmıştır. BÇG örgüt hiyerarşisi içinde yer alan kişiler aynı zamanda rütbeli ve TSK’nın kurumsal hiyerarşisinde de bulunan kişiler olduğundan, ihraç ve tasfiye işlemleri TSK’nin kurumsal tasarrufu gibi gösterildi.

d. Öncesi ve sonrası ile bir süreci içeren 28 Şubat 1997'de, BÇG örgütü mensupları,  Milletin Yurt Savunması için emrine verdiği Silahlı Kuvvetlerdeki kurumsal hiyerarşi içindeki mevki, makam ve rütbelerinden aldıkları gücü, ordu hiyerarşisini ve devletin bütün kurumlarındaki otoriteyi ele geçirmek için gerçekleştirdikleri postmodern darbe ile:

 • Orduda yönetime el koymuşlar,
 • Ordunun kurumsal hiyerarşiye uygun yasal emir-komuta zincirini tahrip ederek, BÇG örgütünün hiyerarşik yapısına dönüştürmüşler,
 • TSK'ni asli görevlerini yapamaz duruma getirmişler,
 • Ordunun disiplin yapısını bozmuşlar,
 • Ordu-Millet bütünleşmesini tahrip ederek, Ordu’yu Millete ve değerlerine karşı gibi göstermişler,
 • Olmamış olaylar olmuş gibi kurgulayarak gerçekleştirdikleri provokasyonlarla, Milletin inanç ve değerlerini iç tehdit olarak göstermişler,
 • Toplumu, hukuk dışı büyük baskılar altına alarak fişlemişler, inanç ve fikirlerine göre ayrıştırıp/kutuplaştırarak/kışkırtmışlar ve darbe ortamı hazırlamışlar,
 • Anayasanın kamu hizmetine alınmada eşitlik ilkesi ve kamu görevlileri ile ilgili yasal düzenlemeler ayaklar altına alarak, suçsuz insanları, başta TSK olmak üzere devletin diğer kurumlarından, ihraç, istifa ettirme, emeklilik istemeye mecbur  bırakma, sicilini bozma, sürgün, işkence, şüpheli/sakıncalı fişlemeleri gibi  yollarla tasfiye etmişler,
 • Hükümeti istifa ettirmişler,
 • Meclis aritmetiğini değiştirmişler,
 • Milletin iradesine aykırı olarak yeni bir hükümet kurdurmuşlar,
 • Yargıyı baskı altına alarak hukuki denetim mekanizması olmaktan çıkarıp, ideolojik denetim mekanizmasına dönüştürmüşler,
 • Eğitim müesseselerini hukuk dışı baskılarla yeniden dizayn etmişler ve toplumda anayasada öngörülen eğitim hakkından yararlanmayan toplum mağdurları üretmişler,
 • Eğitim hakkı katsayı eşitsizliği düzenlemesi ile yine yüksek okula girişte, eşitlik ilkesi ve  eğitim hakkı ihlal edilen mağdur kitleler üretmişler,
 • Ve bunlara benzer hukuksuz, antidemokratik uygulamalarla ülkenin geleceğine ağır zararlar vermişlerdir.

2. KİŞİSEL DURUMUM :

 ….../……./… - …../…/……. Tarihleri arasında TSK’da görev yaptım.  ……………..rütbesi ile göreve devam ederken, bu tarihe kadar kanunlarda suç veya disiplin suçu olarak tanımlanmış herhangi bir eylem sebebiyle hakkımda soruşturma açılmamış, kanunlarda öngörülmüş bir usulle hakkımda hiçbir ceza verilmemiş, mesleki disiplin ve başarı sicilim yüksek ve yeterli düzeyde olduğu halde,

 • TSK’nın kurumsal hiyerarşisi dışında yasa dışı olarak oluşturulan BÇG örgütüne katılmadığım,
 • TSK’nın normal kurumsal hiyerarşisi içinde yer aldığım,
 • ve kurumsal vazifeler dışında hiçbir vazife kabul etmediğim,
 • Tutum ve davranışlarım ile bu örgütün yasadışı faaliyetlerine engel olacağım değerlendirilerek,

BÇG Örgütü mensuplarınca disiplinsiz olmakla suçlandım. Önce şüpheli ve sakıncalı takibi altına alınıp, örgüte boyun eğmeye zorlanıp, sonuç alınamayınca da hakkımda gerçeğe, usul ve kanunlara aykırı olarak düzenlenen ve düzenlettirilen olumsuz sicil ve kanaatlerle, sahte belge ve tutanaklarla, yasalardaki disiplin hükümleri kullanılarak ihracın yasal kılıfı oluşturuldu.

(Bu bölümde, herkes, kendisi hakkında ihraç işlemi başlatan ve ihraç dosyasını düzenleyerek gönderen, hakkında gerçeğe aykırı belge uyduran v.s. gibi katkılar yapan amirleri veya BÇG mensuplarını, YAŞ kararında imzası bulunan YAŞ üyelerini ismen zikrederek kendi kişisel durumundan bir paragraf halinde bahsedebilir.)

Böylece, BÇG’nin örgütsel hiyerarşisinin iradesi doğrultusunda hazırlanan sıralı olumsuz siciller esas alınarak, Kuvvet Komutanı onayı ve kararname ile TSK’dan ihraç edildim. Yargı yoluna başvurmuş isem de, BÇG tarafından hazırlanan olumsuz siciller, sahte  belge ve tutanaklar, olumsuz kanaatler aksi sabit oluncaya kadar muteber delil kabul edildiğinden ve aksini ispatlama fırsatı da verilmediği gibi, idarenin beyanları doğru kabul edildiğinden, adil ve tarafsız bir yargılama  olmaksızın davam reddedildi. Ayrıca, tarafıma, ihracımın Kuvvet Komutanı onayı ile yapıldığına dair bir tebligat da yapılmadığı için, YAŞ kararı ile ilişiğimin kesildiğini düşünerek dava açma hakkımı da sağlıklı olarak kullanamadım.

TSK’dan ihraç edildikten sonra, iş bulmam engellendi, ordudan ihraç edilmiş olmanın bütün zorluklarını çektim. En yakınlarım nazarında dahi şüpheli/sakıncalı muamelesi gördüm. Ailece büyük sıkıntılar, maddi ve manevi acılar yaşadık. Halen de yaşamaya devam etmekteyiz.

BÇG Örgütünün soruşturmaya ve davaya konu suçları nedeniyle aşağıda arz ve izah ettiğim maddi ve manevi zararlara uğradım:

a. T.C. Vatandaşı sıfatı ile 28 Şubat darbecileri mensup olduğum İslam dinini hedef alarak din ve vicdan özgürlüğüme saldırmış ve engellemiştir. Mensubu olduğum Türk toplumunun ortak manevi kimliğine yapılan bu saldırı sonucunda, toplum ve toplumun bir ferdi olarak bizzat şahsım onulmaz manevi zararlara  uğratılmıştır. 28 Şubat Darbesi sadece kamuya ve demokratik iradeye karşı işlenen bir suç olmakla sınırlı olmayıp, bu kamuyu oluşturan bireylerin temel hak ve özgürlükleri üzerinde de ağır tahribata yol açmıştır. 

b. T.C. Vatandaşı sıfatıyla verdiğim oyun da katkısıyla oluşan milli irade çiğnenerek, demokratik hakkım hiçe sayılmıştır.

c. 28 Şubat darbe süreçlerinde, darbeci örgütlenme içinde  aktif veya pasif hiçbir görev almadığımdan dolayı ve hiçbir adli ve disiplin suç ve fiilim bulunmaksızın, fişlenerek şüpheli ve sakıncalı statüsüne ayrılıp, daha sonra da TSK’dan ………………..tarihi itibariyle ilişiğim kesilmek suretiyle, Anayasanın 10. maddesi ile güvence altına alınan kamu hizmetine alınma hakkım hukuksuz olarak ortadan kaldırıldığı gibi, ilişiğimin kesildiği tarihten itibaren, emsallerimin almış bulunduğu aylık ve diğer tüm mali haklardan ve kamu hizmetinde olmanın sağladığı sosyal güvencelerden yoksun kalmama neden olunarak bu güne kadar toplam 1.000.000. TL. (Bir milyon Lira) maddi ve 100.000 TL. (Yüz bin Lira) manevi olmak üzere toplam 1.100.000 TL.  zararıma sebebiyet verilmiştir.

d. Ayrıca, 28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, ancak yasada öngörülen süre, yine yasada öngörülen kamu hizmetlerinde bulunmuş olmanın sağladığı emeklilik haklarından halen istifade etmeye devam ederek, her vatandaş gibi benim de ödemiş olduğum vergilerle ikramiye ve emekli aylığı almaya devam etmeleri ile oluşan kamu zararının şahsıma isabet eden oranda zararıma sebebiyet vermeye devam etmektedirler.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğim ve re’sen görülecek nedenlerle;

Öncelikle, haklarında hazırlık soruşturması C. Başsavcılığınızca yürütülen 28 Şubat Darbesi sanıklarından şikayetçiyim.

Ayrıca, söz konusu soruşturmaya ve açılacak davaya, suçtan zarar gören sıfatıyla katılmak istiyorum.

Maddi ve manevi tazminat hak ve taleplerim saklı kalmak üzere :

a-      Sanıklar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için haklarında kamu davası açılmasına,

b-     Yapılacak soruşturma ve açılacak davaya katılma talebimin kabulüne,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…./……/……

 …………………………………

.……………………………….

İLETİŞİM BİLGİLERİM:

…………………………………………..

E K L E R                                 :

NOT: (TSK hiyerarşisini ele geçirme eylemlerine ve suçtan zarar gördüğüme delil teşkil edecek İlgili belgeler-Bu belgeler, disiplin ve başarıyı belgeleyen takdirnameler+ ödüller + diploma ve kurs başarı belgeleri +varsa siciller + ilişik kesme yazısı şeklinde olmalı.

NOT : İkaz yazılarının konulması yerinde olmaz. Çünkü, tasfiyeyi darbe bağlamından koparan iddialar içerdiği için yanlış anlaşılabilir.) 

Okunma 7222 defa
ASDER Genel Merkezi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum Ekle

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuza emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

asder logo

Adaleti Savunanlar Derneğinin ilkelerini benimsiyor ve her alanda "adalet"değerini temel alan kural ve uygulamaların gerçekleştirilmesi için mücadele çalışmalarına katılmanın gereğine inanıyorsanız; bizi takip edin...

E-Bülten

E-bültenimize üye olun. Haber ve duyurularımızı kaçırmayın.

Spam göndermiyoruz.

Bu sitede yer alan yazılar, makaleler, haberler yazarların sorumluluğundadır. © 2018 ASDER. All Rights Reserved.

Design & Development by JoomShaper